Senni Hirvonen
Lauri Jänis
Sokkokahvila
Pekka Heikkinen
Risto Lång

Joensuun Parafest-tapahtuma 2016

Ota yhteyttä:

Arto Pippuri, puheenjohtaja
0400-673 195
arto.pippuri@jns.fi

Eeva Lakka, varapuheenjohtaja
0400-373 945
eeva.lakka@icloud.com

Joke Leppänen, mainosmateriaali
jokeleppanen@jippii.fi

Millaista on elää vammaisena tässä yhteiskunnassa?

Vammaistaiteen kautta asiaa tarkasteltuna aiheet kumpuavat valitettavan usein esim. syrjinnästä, esteellisestä ympäristöstä, toimimattomista palveluista, vaikeuksista varjella omaa ruumiillista koskemattomuuttaan tai sukupuolettomana kohtelusta. Vaikka vammaiset eivät ole heterogeeninen oma kulttuuriryhmänsä, niin vammaisilla on globaalisti yhteisiä kokemuksia em. asioista, eli toiseudesta, syrjinnästä ja syrjäytymisestä. Vammaistaiteella on siis maailmanlaajuinen tavoite parantaa ihmisoikeuksia, sillä vammaisten kokemat toimimattomat yhteiskunnalliset rakenteet näyttäytyvät samankaltaisina kaikkialla maailmassa.

On huomattava, että vammaistaide ja vammaisten ihmisten tekemä taide ovat kaksi eri asiaa. Vammaistaide on kantaaottava taidesuuntaus. Vammaistaiteelle tyypillisiä piirteitä ovat sen vammaisuuden kokemusta käsittelevät aiheet sekä se, että vammaistaiteen sisällöllä on erityistä merkitystä vammaisille ihmisille.

Vammaistaiteesta suuri osa on erittäin yhteiskunnallista; vammaiset ihmiset kertovat itse taiteen keinoin siitä miten he haluavat tulla nähdyksi, kuulluksi ja määritellyksi.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintätutkimusten mukaan kuitenkin yli puoli miljoona suomalaista kokee vuosittain tulleensa syrjityksi (Euroopan komissio 2008).

Joensuun Parafestyhdistys ry:n toteuttama Parafest-festivaali kiinnittää erityishuomionsa vammaisuuteen ja sen myötä kulttuurin saavutettavuuteen ja kulttuuriseen esteettömyyteen. Kulttuuri kuuluu kaikille! Siksi Parafest-festivaalin keskeisenä ajatuksena on, että yhä harvempi kokisi olevansa erilaisten stereotypioiden muovaamaa toiseutta. Parafest luo sosiologisesti tarkasteltuna aivan uusia rakenteita kulttuurin kentälle ja ehkäisee toiminnallaan syrjäytymistä.

Parafest tulee kehittymään tulevaisuudessa kansainväliseksi kulttuuritapahtumaksi, jonka laajenevaan toimintaan kuuluvat erilaiset seminaarit, luennot, työpajat ja koulutustilaisuudet. Kansainvälinen vuorovaikutus kehittää myös Pohjois-Karjalan kulttuurista asemaa näkyvämmäksi erilaisella profiloitumisella ja kulttuurisilla erityisrakenteilla. Parafest kulttuuritapahtuma ei erittele eriasteisia vammoja tai vammaisuutta, vaan se on avoin foorumi kaikille vammaisuusasteesta riippumatta.

Avoimen estradin itsensä toteuttamiselle ja itsensä esiin tuomiselle saavat liikuntarajoitteiset, näkö-, kuulo- ja puherajoitteiset, autistit, mielenterveysongelmista kärsivät, kehitysvammaiset, onnettomuuksissa ja sairauksista vammautuneet henkilöt jne. jne. Kulttuuritapahtuma huomioi vammaisuuden myös kulttuurinkuluttajan kannalta.

Osa ohjelmista tulkataan viittomakielellä ja kuvakommunikaatiolla. (Evantia ja TulkkausILONA)

Joensuun Parafestyhdistys ry:n hallitus 2016:
Arto Pippuri, puheenjohtaja
arto.pippuri(at)jns.fi
0400-673 195

Eeva Lakka, varapuheenjohtaja
eeva.lakka(at)icloud.com
0400-373 945

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Iiris Brocke
iiris.brocke(at)telemail.fi
0400-512 787

Erja Pakarinen
erja.pakarinen@jns.fi
050-511 7910

Timo J. Hokkanen

Varajäsenet:
Tuija Vartiainen-Gomez
tuija.vartiainen-gomez(at)pkky.fi
050-309 0607

Sari Linna
sari.linna@jns.fi
040-730 4128

Taloudenhoitaja:
Timo J. Hokkanen
hokkanen.timoj@gmail.com
040-733 2822